کلید مینیاتوری در مدار با جریان پایین و یا در تابلو های روشنایی و تابلو های توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تأسیسات برقی استفاده می شود و در صورت به وجود آمدن اشکالی در مدار بطور خودکار مدار را قطع می کند و در نتیجه از وسایل و سیم کشی محافظت می کند.

فیوزها و کلیدهای مینیاتوری در جریان های نامی استاندارد ۱، ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۶۳ آمپر موجود هستند. کلیدها و فیوزهای جریان کم ۱ تا ۱۰ آمپر عمدتاً برای حفاظت مدارهای کوچک به کار می روند.

ویژگی های منحصر به فرد کلید مینیاتوری (MCB)

 • امنیت پیوسته سیستم
 • حفاظت انسان در مقابل تماس غیرمستقیم با سیستم های زمین TN ،IT
 • حفاظت انواع مدار الکتریکی
 • رنج گسترده جریان فیوز
 • تشخیص سریع خطای اتصال کوتاه و اضافه بار حرارتی در کمترین زمان
 • قدرت انتخاب گسترده
 • امنیت عملکرد و نگهداری در مدارات برق صنعتی
 • پاسخ برای تمامی زیر ساخت ها (برق صنعتی و برق ساختمان)
 • حفاظت بهینه خط
 • ایده آل برای حفاظت الکتریکی و قطع اتوماتیک دقیق

  کاربرد کلید مینیاتوری

  • انتهای خط توزیع ولتاژ ضعیف
  • حفاظت مدار موتور الکتریکی
  • حفاظت مدار جریان مستقیم
  • حفاظت مدار روشنایی ساختمان ها
  • حفاظت مدار ترانسفورماتورهای الکتریکی
  • حفاظت مدارهای الکتریکی در تمامی صنایع
 • کلید مینیاتوری یا کلید اتوماتیک مینیاتوری در اصل نوعی کلید خودکار است که هر دو مشخصه قطع کنندگی زیر بار و مجزا کنندگی را دارد و وظیفۀ آن قطع مدار در زمان اتصال کوتاه یا اضافه بار می باشد. کلید مینیاتوری از سه قسمت رله مغناطیسی برای حفاظت اتصال کوتاه، رلۀ حرارتی یا رلۀ بی متال برای حفاظت اضافه بار و مجزا کننده تشکیل شده است. این کلید از دو قسمت مغناطیسی (جریان زیاد در مدت زمان کم) و حرارتی (افزایش تدریجی جریان) تشکیل شده است.
  • در کلید مینیاتوری عملکرد مغناطیسی کلید جهت حفاظت اتصال کوتاه بکار می رود؛ جریان اتصال کوتاه بوسیلۀ سیم پیچ که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد می باشد بصورت مغناطیسی تشخیص داده شده و فیوز مینیاتوری عمل می کند.
  • کلید مینیاتوری در عملکرد بی متالی که جهت حفاظت اضافه بار استفاده می شود؛ بدین صورت عمل می کنند که بوسیله یک فلز (بی متال) جریان اضافه مدت دار بیشتر از جریان نامی شناسایی شده و با گرم شدن فلز، بی متال خم شده و باعث عمل کردن کنتاکت فیوز مینیاتوری و قطع شدن مدار می شود.